Práce svářeče může být teoreticky velmi nebezpečná, ovšem pouze v případě, že se nedodržují předepsaná pravidla a pracovník se nechrání správnými pomůckami a oblečením. Víte, jaké jsou hlavní zásady bezpečného svařování?

Časté nepohodlí, teplo, poletující jiskry, hluk a prach: takové je klasické pracovní prostředí každého svářeče. Přidejte k tomu ještě riziko výbuchu, a bude vám jasné, že takovou činnost nemůže vykonávat hned tak někdo. Svařování může vykonávat pouze osoba k tomu zdravotně i odborně způsobilá, každý svářeč tedy musí mít platný lékařský posudek a svářečský průkaz. Jelikož svařování jako takové může teoreticky ohrozit nejen samotného pracovníka, ale i jeho okolí, jsou v rámci celého pracoviště navíc nesmírně důležitá pravidla požární ochrany.

Bez svářečských rukavic ani ránu

Svářeč nesmí nikdy za žádných okolností začít s prací bez přidělených osobních ochranných prostředků a pomůcek, které mu poskytne zaměstnavatel. Pracovní oděv ani žádná z ochranných pomůcek nesmí mít na sobě skvrny od oleje, tuku nebo jiné hořlavé látky.

Ochrana před rozstřikem roztaveného kovu

Před popálením od poletujících žhavých částic, ale i od svařování samotného chrání svářeče nehořlavý ochranný oděv, skládající se nejčastěji z haleny nebo vesty, kamaší a rukávníku. Vhodným materiálem je například hovězí štípenka, která má vysokou odolnost vůči poškození odletujícími jiskrami a zároveň dobře izoluje.

Ochranu rukou před popálením zajistí kvalitní svářečské rukavice. Pracovní obuv pro svářeče musí být rovněž pevná, odolná a vybavená bezpečnostní ochrannou tužinkou.

Ochrana před zářením

Při každém svařování vzniká ultrafialové i infračervené záření, které by mohlo způsobovat popálení sítnice a ožehnutí rohovky, ale i vážné dlouhodobé poškození zraku. Nutnou součástí ochranné výbavy proto musí být i svářečské brýle.

Ochrana před svářečským aerosolem

Jelikož vlivem tepla vznikají ve svařovaných materiálech nové chemické vazby a do okolí se uvolňuje takzvaný svářečský aerosol, je potřeba chránit také dýchací cesty. Ideální je k tomuto účelu snímatelná svářecí kukla, která zároveň chrání i celý obličej.

Opatření a postupy, které zajistí bezpečí

Samotné sváření je jen jednou částí pracovních povinností svářeče. Ještě před zahájením práce musí totiž vyhodnotit stav požární bezpečnosti pracoviště a odstranit z přilehlého okolí veškeré hořlavé látky a materiály. Po skončení svařování musí pracovník zajistit svařovaný předmět i tlakové lahve tak, aby vyloučil riziko vzniku požáru při jejich převržení.